Ngành Việt Nam học là ngành khoa học nghiên cứu đất nước và con người Việt Nam, tìm hiểu những thành tố văn hóa, lịch sử, địa lí, phong tục tập quán, ngôn ngữ, văn học… để làm rõ những nét riêng độc đáo, nghiên cứu toàn diện và đa dạng những lĩnh vực của một quốc gia trên góc nhìn văn hóa.

Ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch – 7310630), Đại học Phú Xuân là một ngành học đáp ứng nhu cầu xã hội và gặt hái nhiều thành công đáng kể. Ngành này đóng vai trò quan trọng trong tiến trình Việt Nam đang xây dựng và hội nhập sâu rộng vào quốc tế. Ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch –  7310630) hướng tới mục tiêu đào tạo người học nắm vững và thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về công tác văn hóa và du lịch; nắm vững kiến thức cơ bản về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam và kiến thức nghiệp vụ du lịch; có khả năng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động du lịch.

Xem thêm

Điều kiện trúng tuyển ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành(7810103) 

Học ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành ở đâu?

Ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) là gì?

Cơ hội nghề nghiệp ngành Việt Nam học – chuyên ngành Du lịch

Điều kiện trúng tuyển Ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch – 7310630) tại Đại học Phú Xuân 

Học ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) ở đâu?

Học ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành dễ hay khó ? 

Ngành quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành là gì?

Lý do học ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch – 7310630)

Lộ trình đào tạo ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch – 7310630)

Lộ trình đào tạo ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Đại học phú xuân ký cam kết đảm bảo việc làm với sinh viên

Thông tin tuyển sinh Đại học Phú Xuân 2020