BA CÔNG KHAI

Thực hiện công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014 – 2015, Trường Đại học Phú Xuân công khai một số nội dung như sau:

1.Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

1.1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 (theo Biểu mẫu 20):

1.1.1. Ngành: Ngôn ngữ Anh (Xem tại đây)

1.1.2. Ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc (Xem tại đây)

1.1.3. Ngành: Văn học (Xem tại đây)

1.1.4. Ngành: Lịch sử (Xem tại đây)

1.1.5. Ngành: Việt Nam học (Xem tại đây)

1.1.6. Ngành: Công nghệ thông tin (Xem tại đây)

1.1.7. Ngành: Kế toán (Xem tại đây)

1.1.8. Ngành: Tài chính – Ngân hàng (Xem tại đây)

1.1.9. Ngành: Quản trị kinh doanh (Xem tại đây)

1.1.10. Ngành: Giáo dục thể chất (Xem tại đây)

1.1.11. Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử (Xem tại đây)

1.2. Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở

2.Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

2.1. Cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo (theo Biểu mẫu 22). Xem tại đây.

2.2. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn (theo Biểu mẫu 23). Xem tại đây

Danh sách giảng viên cơ hữu (03/11/2015):  Xem tại đây.

3.Công khai tài chính: (theo Biểu mẫu 24). Xem tại đây