Công khai chất lượng giáo dục của Trường Đại học Phú Xuân

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Phú Xuân công khai chất lượng giáo dục các nội dung như sau: