Giá trị cốt lõi & triết lý giáo dục của Trường Đại học Phú Xuân

“Thái độ - Kỹ năng - Kiến thức” là giá trị văn hóa cốt lõi để đưa ĐH Phú Xuân phát triển và xác lập vị trí trường đại học hàng đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

Thái Độ – Kỹ Năng – Kiến Thức

Trường Đại học Phú Xuân áp dụng mô hình ASK (Attitude – Skills – Knowledge) trong đào tạo sinh viên.

Xác định rõ ràng việc xây dựng đầy đủ nền tảng phát triển của người học dựa trên ba nền tảng chính gồm thái độ, kỹ năng và kiến thức. Trong đó, nhấn mạnh việc xây dựng một thái độ tích cực cho người học, một tư duy tích cực và chuyên nghiệp trong công việc và hình thành các kỹ năng quan trọng trong công việc và kỹ năng học tập suốt đời. Cuối cùng, kiến thức là nền tảng quan trọng để khẳng định mình của sinh viên Trường Đại học Phú Xuân

Hành động thực hiện Triết lý giáo dục của Trường Đại học Phú Xuân tập trung vào các điểm cơ bản:

  1. Xác định đào tạo gắn với nghề nghiệp và việc làm
  2. Xây dựng chương trình theo các chuẩn tiên tiến như CDIO hay BTEC
  3. Đối mới toàn diện phương pháp đào tạo
  4. Đầu tư cơ sở vật chất để Phú Xuân trở thành môi trường học tập thân thiện và hiện đại
  5. Đa dạng hóa lộ trình đào tạo, tạo cơ hội cho sinh viên có những nhu cầu khác nhau

Đào tạo dựa trên nhu cầu của nền kinh tế, định hướng tri thức – nghề nghiệp:

Đây là sự thay đổi chiến lược, Phú Xuân sẽ tập trung đào tạo những ngành nghề mà xã hội có nhu cầu nhân lực cao, có triển vọng phát triển nghề nghiệp tốt nhất đồng thời đổi mới chương trình đào tạo để đảm bảo sinh viên được phát triển đồng bộ về:

  1. Tri thức nghề nghiệp, bao gồm hiểu biết về ngành công nghiệp liên quan
  2. Kỹ năng nghề nghiệp, sinh viên ra trường phải có khả năng làm việc được ngay
  3. Tác phong và thái độ theo yêu cầu của nhà tuyển dụng trong tương lai
  4. Phát triển khả năng tự học của sinh viên nhằm đáp ứng các thay đổi của xã hội
  5. Phát triển thể chất và văn hóa

Phú Xuân hướng đến mục tiêu có từ 95% sinh viên tốt nghiệp sẽ có việc làm theo chuyên môn được đào tạo trong vòng 3-6 tháng sau khi tốt nghiệp và sẽ bắt đầu triển khai chương trình đào tạo cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên ra trường trên cơ sở cố gắng và nỗ lực chung của nhà trường, sinh viên, gia đình.

Đổi mới căn bản phương pháp đào tạo

Toàn bộ chương trình đào tạo đã và đang được đổi mới toàn diện, nhằm phục vụ cho mục tiêu chiến lược nêu trên. Phương pháp đào tạo mới dựa trên lộ trình 5 giai đoạn:

MÔ TẢTHỜI GIANGHI CHÚ
0Học kỳ quân đội - GD - ANQP3-4 tuần 
1Nhập môn nghề nghiệp và cơ sở chuyên ngành16 tuần 
2Tri thức cơ sở và kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn48 tuần 
3Hoàn thiện và định hướng chuyên sâu48 tuần 
4Học trong môi trường doanh nghiệp (OJT)16 tuần 
5Đồ án tốt nghiệp16 tuần 
+Tổng thời gian đào tạo3.5 năm9 học kỳ,
2.5 học kỳ/năm