Hội đồng quản trị

 • TS. Đàm Quang Minh (chủ tịch HĐQT)
 • TS. Nguyễn Đình Ngộ
 • TS. Nguyễn Vũ Tiến
 • TS. Nguyễn Thuý Hồng Vân
 • Bà Nguyễn Thị Quang Ngọc
 • Th.S Nguyễn Thanh Sơn
 • Th.S Nguyễn Quang Bình
 • Th.S Dương Trần Minh Đoàn
 • Th.S Đặng Kim Dung

Ban giám hiệu

 • TS. Đàm Quang Minh – Hiệu trưởng

Các đơn vị chức năng

 • Khúc Trung Kiên – Giám đốc vận hành
 • Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng Ban dự án
 • Nguyễn Hồng Sơn – Phó thường trực Ban dự án
 • TS. Bùi Quang Tuyến – Trưởng Khoa Ngoại ngữ và Xã hội nhân văn
 • Th.S. Trương Thị Hải – Q.Trưởng Khoa Công nghệ và Kinh doanh
 • TS. Trần Hữu Trung – Trưởng Ban đào tạo
 • TS. Thân Trọng Huy – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
 • Th.S Đặng Kim Dung – Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính – Kế toàn
 • Th.S Nguyễn Thị Tố Loan – Trưởng phòng Tư vấn và Chiêu sinh

Tổ chức đoàn thể

 • TS. Nguyễn Vũ Tiến – Bí thư đảng uỷ
 • ThS. Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch công đoàn Trường
 • Tôn Thất Vĩnh Hạnh – Bí thư đoàn trường
 • ThS. Phan Bá Trí – Chủ tịch Hội sinh viên trường

Ý kiến, câu hỏi của bạn