Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Lần 1 – Đợt 1 – Học kỳ SUMMER – Năm học 2022-2023

Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Lần 1 – Đợt 1 – Học kỳ SUMMER – Năm học 2022-2023

(Môn: Thực tập động cơ đốt trong (C) – CNOT K19) 1. Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VFysuz_UDW3uEZqe6QNBc_zsAsXBf91O/edit?usp=sharing&ouid=106558291419088764133&rtpof=true&sd=true 2. Danh sách sinh viên vào phòng thi: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EKoM3cUIKeYp4BAWnFZuQ83oTpgaHb5R/edit?usp=sharing&ouid=106558291419088764133&rtpof=true&sd=true Lưu ý: – Địa điểm tổ chức thi 176…