(Môn: Thực tập động cơ đốt trong (C) – CNOT K19)

1. Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VFysuz_UDW3uEZqe6QNBc_zsAsXBf91O/edit?usp=sharing&ouid=106558291419088764133&rtpof=true&sd=true

2. Danh sách sinh viên vào phòng thi: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EKoM3cUIKeYp4BAWnFZuQ83oTpgaHb5R/edit?usp=sharing&ouid=106558291419088764133&rtpof=true&sd=true

Lưu ý:

– Địa điểm tổ chức thi 176 Trần Phú, Trường Đại học Phú Xuân;
– Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
– Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
– Danh sách trên chưa bao gồm SV bị cấm thi và SV chưa nộp học phí;
– Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.