BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN

số 34/2017/TB-DHPX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Huế, ngày 20 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức chuyên đề khoa học

Kính gởi: các đơn vị trực thuộc trường
Nhằm nâng cao năng lục quản lý đào tạo, giảng dạy cho cán bộ, giảng viên và kiến thức cho sinh viên năm thứ 4, Trường ĐH Phú Xuân liên kết với Ban Châu Á, đại học Charles de Gaulle, Lille, Pháp Tổ chức chuyên đề khoa học.
1. Nội dung chuyên đề:
– Các phương pháp tiếp cận căn bản;
– Chủ thuyết duy lý hiện đại trong khoa học quản lý và tổ chức.
2. Người báo cáo chính: GS. Lê Hữu Khóa, Giám đốc Ban Châu Á, đại học Charles de Gaulle, Lille, Pháp;
3. Thời gian: Thứ 2, ngày 27/02/2017
– 09:00 – 11:00 các phương pháp tiếp cận căn bản.
– 14:00 – 16:30 Chủ thuyết duy lý hiện đại trong khoa học quản lý và tổ chức.
– 17:00 Ký kết hợp tác quốc tế giữa hai đại học (Charles de Gaulle, Lille, Pháp – Đại học Phú Xuân)

4. Địa điểm: P.204, 176 Trần Phú
5. Thành phần tham dự: Cán bộ, giảng viên toàn trường và sinh viên năm thứ 4 các khoa.

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu: VP

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

TS. Nguyễn Đình Ngộ

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *