BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN

số 38/2017/TB-DHPX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Huế, ngày 28 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc làm việc với đại diện nhóm nghiên cứu của Bộ GD&ĐT

Kính gởi: các đơn vị trực thuộc trường
Nhà trường đã gởi mail về chương trình làm việc với nhóm nghiên cứu của Bộ GD&ĐT, nay trường thông báo thành phần tham dự, thời gian và địa điểm làm việc
– Từ 14h chiều 01/03/2017 Bộ trao đổi mục đích và yêu cầu nội dụng công việc.
Thành phần tham dự:
– Phụ trách phòng Tổ chức – Hành chính, phụ trách phòng GV-CTSV, tổ trưởng tổ Kế hoạch – Tài chính, phụ trách bộ phận TT&KĐCL, phụ trách bộ phận trang thiết bị phục vụ giảng dạy & thư viện.

Địa điểm: Phòng 202B (28 Nguyễn Tri Phương)
– Từ 14h15 đến 16h15 ngày 01/03/2017 phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo nhà trường.
Địa điểm: Phòng HĐQT (28 Nguyễn Tri Phương)
Thành Phần: Hiệu trưởng, đại điện HĐQT
– Từ 14h15 đến 16h15 phỏng vấn lãnh đạo, giảng viên các Khoa, ngành, sinh viên các khoa.
Địa điểm: Phòng 202B (28 Nguyễn Tri Phương)
Thành Phần:
– Trưởng Khoa XHNV, Trưởng Khoa Kinh tế, Trưởng Khoa Công nghệ, Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Bộ môn GDTC&QP
– Giảng viên các Khoa, Bộ môn (5 giảng viên)
– Sinh viên thuộc Khoa Ngoại ngữ, Kinh tế (10 sinh viên)
Địa điểm: Phòng 202B (28 Nguyễn Tri Phương)
Sinh viên khoa Ngoại ngữ tham gia phỏng vấn tại phòng 202B (28 Nguyễn Tri Phương)
Sinh viên Khoa Kinh tế tham gia phỏng vấn tại phòng 204 (176 Trần Phú)
Trường thông báo để các đơn vị chuẩn bị, sắp xếp tham dự đúng thời gian và địa điểm trên.
 

Nơi nhận:
– Như trên
– BGH
– Lưu: VP
 

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

TS. Nguyễn Đình Ngộ

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *