Đại học Phú Xuân – Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN

số 54/TB/DPX-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Huế, ngày 27 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam, Thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động

 Kính gởi: các đơn vị trực thuộc trường

Thực hiện quy định của Nhà nước về việc nghỉ các ngày lễ lớn trong năm, Nhà trường thông báo lịch nghỉ ngày lễ trong tháng 4 và 5/2017, cụ thể như sau:

1/ Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch): Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên toàn trường được nghỉ 3 ngày từ thứ 5 ngày 6/4/2017 đến hết thứ 7 ngày 8/4/2017. Thứ 2 ngày 10/4/2017 toàn trường trở lại làm việc và học tập bình thường.
2/ Nghỉ Lễ Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5:
– Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên được nghỉ thứ 2, thứ 3 ngày 2/5;3/5/2017, thứ 4 ngày 4/5/2017 toàn trường trở lại làm việc và học tập bình thường.
Lịch giảng dạy của các ngày nghỉ nói trên, các đơn vị chủ động sắp xếp, bố trí vào những ngày khác để không ảnh hưởng đến lịch học của sinh viên.
Trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị phải có các phương án bảo đảm an ninh trật tự – an toàn và phòng chống cháy nổ cho đơn vị mình.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị phổ biến Thông báo này cho CB, GV, NV và sinh viên biết và nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên
– Các tổ chức đoàn thể thuộc trường (để biết);
– BBT Website;
– Lưu: VP  

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

TS. Nguyễn Đình Ngộ

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *