Ngày 29 – 30/8/2014, tại khách sạn Đà Nẵng River Side, thành phố Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo, tập huấn: “Đổi mới quản lí hoạt động KH&CN phục vụ đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT”. Tham dự hội thảo, trường Đại học Phú Xuân có TS. Bùi Quang Tuyến, trường trực Hội đồng KH&ĐT.

Nội dung của hội thảo
1. Sự cần thiết phải đổi mới 
– Đổi mới công tác quản lí hoạt động KH&CN của Bộ GD&ĐT là một yêu cầu khách quan xuất phát từ chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng phát triển ngành giáo dục, thực tiễn triển khai các hoạt động KH&CN của các cơ sở giáo dục đại học cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội, khoa học và công nghệ:
– Theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XI (NQ số 20-NQ/TW) về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế đã khẳng định Phát triển và ứng dụng KH &CN là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; là nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành các cấp….


2. Quan điểm đổi mới

– Hoạt động KH&CN của ngành giáo dục phải phục vụ trực tiếp phát triển giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học quản lí và khoa học cơ bản là định hướng trọng tâm, được ưu tiên;
– Hoạt động KH&CN ưu tiên phục vụ đào tạo nguồn nhân lực của ngành (kinh phí dành cho cán bộ giảng viên trẻ triển khai NCKH);
– NCKH phục vụ phát triển kinh tế xã hội được xác định canh tranh;
– Hoạt động KH&CN phải đi vào thực chất, lấy chất lượng, hiệu quả là tiêu chí chủ yếu trong chỉ đạo hoạt động KH&CN;
Triệt để đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch trong công tác quản lí hoạt động KH&CN.
3. Định hướng đổi mới  
– Kinh phí sự nghiệp KH&CN chỉ để thựcc hiện các nhiệm vụ sau: Nghiên cứu khoa học giáo dục;
– Nghiên cứu khoa học cơ bản;
– Nghiên cứu khoa học quản lí giáo dục;
– Hỗ trợ giảng viên trẻ NCKH, nghiên cứu sinh, sinh viên NCKH;
– Hỗ trợ phát triển các tạp chí khoa học;
– Hoạt động sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
– Một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao.
4. Kinh phí dành cho NC
– Đối với nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở sẽ được huy động từ nguồn thu của cơ sở giáo dục đại học (dự kiến 5% tổng thu của cơ sở)
– Kinh phí hỗ trợ sinh viên NCKH được trích từ thu học phí của cơ sở giáo dục đại học (dự kiến 3% tổng thu học phí).
Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm học 2013 – 2014, Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Phú Xuân đã nghiệm thu 34 đề tài NCKH của cán bộ giảng viên, 02 đề tài của nhóm sinh viên; tổ chức Hội nghị khoa học cấp trường lần thứ 4 và ra kỷ yếu với 25 báo cáo khoa học; xuất bản bản tin khoa học và giáo dục số.

Về quan hệ hợp tác quốc tế, Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã tổ chức tọa đàm giao lưu với North Bangkok University, Udon Thani Rajabhat University ThaiLan; tổ chức hội thảo du học với Hiệp hội Kinh doanh Anh Quốc (ABE – Association of Business Executives), Lazarski University Ba Lan, SEGI University Malaysia, Trường Kinh doanh Công nghệ Thụy Sỹ; hợp tác NCKH và cử cán bộ giảng viên tham gia hội thảo khoa học tai Sakon Nakhon Rajabhat University Thái Lan.
Về quản lý, Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã cử cán bộ tham gia tập huấn: “Đổi mới hoạt động khoa học và ông nghệ” do Bộ GD&ĐT tổ chức; triển khai “Nhiệm vụ KH&CN khu vực Bắc miền Trung” do Bộ KH&CN tổ chức, triển khai, đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015 do Sở Khoa học công nghệ tỉnh TT Huế thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động KH&CN, phục vụ đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT.

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *