Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng TTKT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Lần 1 – Đợt 1 – Học kỳ SUMMER – Năm học 2022-2023 – KHÓA K18

1. Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wXeSuF6uMwQPAa6dK5PL8GOO4_wpkMN2/edit#gid=1518545374

2. Danh sách sinh viên vào phòng thi:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XXhJgSqGBQad6m4hop3fJn9fVQkMieP3

Lưu ý:

• Địa điểm tổ chức thi 176 Trần Phú, Trường Đại học Phú Xuân;
• Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
• Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
• Danh sách trên chưa bao gồm SV bị cấm thi và SV chưa nộp học phí;
• Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.