Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng TTKT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Lần 2 – Đợt 1 – Học kỳ 1 – Văn bằng 2 – Ngôn ngữ Anh – Năm học 2022-2023.

1. Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13IWUw5v_GxngjXBAJW5cIakjXPyrl6vf/edit#gid=2144898587

2. Danh sách sinh viên vào phòng thi:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1u7r4G92OS9mr_1lDGmogpqQphRPAEHaf

Lưu ý:
• Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
• Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
• Danh sách trên chưa bao gồm SV bị cấm thi và SV chưa nộp học phí;
• Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.