Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng TTKT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi lại Lần 2 – Đợt 2 – Học kỳ SPRING –Năm học 2022-2023.

1. Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u54oUFfaCzrTvy6Xb3jJfX1-ohIbRg7K/edit?usp=sharing&ouid=106558291419088764133&rtpof=true&sd=true

2. Danh sách sinh viên vào phòng thi:
https://drive.google.com/drive/folders/1z4cRRPZ38z8LEIAEJziDl7cA094TDvVT?usp=sharing

Lưu ý:

• Địa điểm tổ chức thi 176 Trần Phú, Trường Đại học Phú Xuân;
• Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
• Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
• Danh sách trên chưa bao gồm SV bị cấm thi và SV chưa nộp học phí;
• Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.