THÔNG BÁO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2 – ĐỢT 2 HỌC KỲ SPRING –NĂM HỌC 2022-2023 (KHÓA K20)

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng TTKT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Lần 2 – Đợt 2 – Học kỳ SPRING –Năm học 2022-2023 (Khóa K20)

  1. Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14jC7GvN3WAasQqLVzOw6ycqT4Ev-5l3X/edit?usp=share_link&ouid=106558291419088764133&rtpof=true&sd=true

  1. Danh sách sinh viên vào phòng thi:

https://drive.google.com/drive/folders/10iJLCl_2QKIl40AZliJPtVFSxWPZ6vJ-?usp=share_link

Lưu ý:

  • Địa điểm tổ chức thi 176 Trần Phú, Trường Đại học Phú Xuân;
  • Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
  • Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
  • Danh sách trên chưa bao gồm SV bị cấm thi và SV chưa nộp học phí;
  • Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.