Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng TTKT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Lần 1 – Đợt 1 – Học kỳ SUMMER – Ngôn ngữ Anh – VB2 – Năm học 2022-2023.

1. Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1whGsXlR7Au6vhlahE0QafTSsQ4586xTt/edit?usp=sharing&ouid=106558291419088764133&rtpof=true&sd=true

2. Danh sách sinh viên vào phòng thi:
https://drive.google.com/drive/folders/1Osh70FUEk24Jlmd9YRG9YEPcdJtqxGTG?usp=sharing

Lưu ý:
• Địa điểm tổ chức thi 176 Trần Phú, Trường Đại học Phú Xuân;
• Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
• Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
• Danh sách trên chưa bao gồm SV bị cấm thi và SV chưa nộp học phí;
• Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *