Thông báo kỳ thi kết thúc học phần lần 1 – đợt 1 học kỳ Summer –năm học 2022-2023 (Môn: Thực tập động cơ đốt trong (A) – CNOT K19)

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng TTKT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Lần 1 – Đợt 2 – Học kỳ SUMMER –Năm học 2022-2023 (Môn: Thực tập động cơ đốt trong (A) – CNOT K19)

1.Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CV4Xxb-EKjLMyWvfqPAbdIiBqHnVc346/edit?usp=sharing&ouid=106558291419088764133&rtpof=true&sd=true

2.Danh sách sinh viên vào phòng thi:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WOqtA740wBThMODPW4J-nI0Pko6-KMfo/edit?usp=sharing&ouid=106558291419088764133&rtpof=true&sd=true

Lưu ý:

  • Địa điểm tổ chức thi 176 Trần Phú, Trường Đại học Phú Xuân;
  • Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
  • Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
  • Danh sách trên chưa bao gồm SV bị cấm thi và SV chưa nộp học phí;
  • Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.