Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng TTKT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần học kỳ SPRING – Lần 1 – Đợt 1 Năm học 2022-2023.

1. Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1onM7juR48q0KaifYHjTGgM7FZhLZO0qX/edit?usp=share_link&ouid=106558291419088764133&rtpof=true&sd=true

2. Danh sách sinh viên vào phòng thi:

https://drive.google.com/drive/folders/1yz9ffz2xQ0SIa4D9ksNLja2Uzz0HCS_2?usp=share_link

Lưu ý:

• Địa điểm tổ chức thi 176 Trần Phú, Trường Đại học Phú Xuân;

• Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;

• Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;

• Danh sách trên chưa bao gồm SV bị cấm thi và SV chưa nộp học phí;

• Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.