Quyết định về việc quy định về đào tạo bằng tốt nghiệp thứ hai
Quyết định về việc triển khai chương trình đào tạo bằng tốt nghiệp đại học thứ 2