Đại học Phú Xuân – Quyết định về việc công nhận Tốt nghiệp và cấp chứng chỉ nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch năm 2017.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHDL PHÚ XUÂN

Số: 149/2017/QĐ-DPX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Huế, ngày 06 tháng 06 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận Tốt nghiệp và cấp chứng chỉ

 Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch năm 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHDL PHÚ XUÂN

Căn cứ Quyết định số 86/2000/QĐ-TTg ngày 18/07/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Trường đại học dân lập;

Căn cứ Quyết định số 140/2003/QĐ-TTg ngày 11/07/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học dân lập Phú Xuân;

Căn cứ Quyết định số 4203/QĐ-BGD&DDT-TCCB ngày 07/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo về việc công nhận Hiệu trưởng Trường ĐHDL Phú Xuân;

Căn cứ Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD& ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 597/TCDL-LH ngày 14/6/2016 của Tổng Cục Du Lịch về việc đồng ý cho Trường ĐHDL Phú Xuân được mở các khóa đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Nay công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch cho 117 (một trăm mươi bảy) học viên thuộc lớp Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch, trong đó chương trình 02 tháng (kí hiệu NVHD2017.2-2T) : 105 học viên và chương trình 03 tháng (kí hiệu NVHD2017.2-3T): 12 học viên – Có danh sách kèm theo.

Điều 2. Các ông/bà Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tổng hợp, các phòng khoa liên quan và học viên có tên ở điều I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
– Như điều 2;
– CT HĐQT;
– Ban GH;
– Lưu VP trường, VPTT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

TS. Nguyễn Đình Ngộ.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *