Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Xuân ký Quyết định số 126/KH/DPX-GVCTSV ngày 12/06/2018 về việc ban hành “Kế hoạch tổ chức học kỳ hè 2018”.

I. Đối tượng và điều kiện được mở lớp học phần

  • Các sinh viên hệ tín chỉ có nhu cầu đăng ký học để trả nợ (điểm F), cải thiện điểm (các học phần có điểm C+ trở xuống) hoặc học vượt (các học phần đăng ký học vượt cần thực hiện đúng lộ trình của chương trình đào tạo).
  • Các sinh viên hệ niên chế còn thời gian học tại trường (theo quy chế) có nhu cầu học trả nợ các học phần chưa đạt để đủ điều kiện tốt nghiệp.

II. Thời hạn đăng ký

  • Để không ảnh hưởng đến tiến độ mở lớp và tổ chức đào tạo, nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào nộp đơn đăng ký học sau ngày 01/7/2018. Vì vậy, sinh viên cần nộp đơn theo đúng thời gian quy định .

 
Chi tiết xem ở link đính kèm “Kế hoạch tổ chức học kỳ hè 2018”
Tải Mẫu đơn đăng ký học hè tại đây