Đại học Phú Xuân thông báo kế hoạch thời gian của khối sinh viên khoá IX hệ đại học và Khoá X hệ cao đẳng (Khối sắp tốt nghiệp, từ ngày 12/01/2015 đến ngày 28/6/2015)

(Cụ thể hóa thêm trên cơ sở Kế hoạch dạy và học năm học 2014 – 2015 đã duyệt)

Số TT

Nội dung công tác

Thời gian hoàn tất

Đơn vị thực hiện

I

Thực tập Cuối khoá, Thực tế …

 

 

I.1

Sinh viên nộp báo cáo Thực tập: CK, thực tế ..

Do Khoa/Ngành ấn định.

Các Khoa/Ngành

I.2

Hoàn tất chấm báo cáo Thực tập: CK, thực tế

Do Khoa/Ngành ấn định.

Các Khoa/Ngành

I.3

Nộp kết quả Thực tập cho Phòng GV-CTSV

06/4/2015 đến 12/4/2015

Các Khoa/Ngành

II

Xử lý kết quả học kỳ 1

 

 

II.1 Nộp kết quả thi học kỳ 1 cho P. GV-CTSV K9ĐH:Trước ngày 31/01/2015
K10CĐ: 02/02 đến 08/02/2015

Các Khoa/Ngành

II.2 Thi lại: học kỳ 1 (buổi tối).

K9ĐH, K10CĐ:09/3 đến 21/3/2015

P.GV-CTSV + Khoa/Ngành

II.3 Nộp kết quả thi lại học kỳ 1 và kết quả sinh viên học trả nợ với các K10, K11, K12 cho P.GV-CTSV

K9ĐH, K10CĐ: Trước ngày 26/3/2015

Các Khoa/Ngành

III Thi học kỳ các lớp riêng

 

 

III.1

Thi học kỳ các lớp riêng

09/3/2015 đến 20/3/2015

Khoa/Ngành  +  Phòng GV-CTSV

III.2

Nộp kết quả thi học kỳ các lớp riêng học cho Phòng GV-CTSV.

25/3/2015

Khoa/Ngành + Phòng GV-CTSV

III.3 Tổ chức thi lại các lớp riêng (nếu có) và nộp kết quả cho P.GV-CTSV. 30/3/2015

Khoa/Ngành

III.4

Công bố kết quả học tập toàn khoá

18/4/2015

Phòng GV-CTSV

IV Kiểm tra lại hoàn tất chương trình đào tạo

 

 

IV.1 Phòng Giáo vụ-CTSV thông báo các học phần các Khoa đã có báo điểm kết thúc học kỳ 27/3/2015 Phòng GV-CTSV

 

IV.2

Các Khoa/Ngành báo cho Phòng GV-CTSV việc kiểm tra lại các học phần đã đào tạo, tên học phần, số ĐVHT, học kỳ  9/3/2015 đến 15/3/2015

Các Khoa/Ngành
(Một số đơn vị chưa phản hồi)

V Ôn tập thi tốt nghiệp

 

 

V.1

Ôn tập thi tốt nghiệp: BM. Lý luận chính trị, môn Cơ sở và Chuyên ngành của các ngành đào tạo.

Từ 13/4 đến 26/4/2015

P.GV-CTSV+ Khoa/Ngành-BM Lý luận chính trị

VI Phần Chấm Khoá luận tốt nghiệp

 

 

VI.1

Các Khoa/Ngành báo cáo Danh sách sinh viên, GV hướng dẫn làm KLTN (theo mẫu)

05/3/2015 đến 12/3/2015

Khoa/Ngành

VI.2

Khoa/Bộ môn đề nghị Danh sách giảng viên  để thành lập HĐ chấm KLTN

13/4/2015 đến 19/4/2015

Khoa/Ngành

VI.3 Công bố Quyết định thành lập Hội đồng chấm KLTN 25/4/2015 đến 30/4/2015

Phòng GV-CTSV

VI.4

Các Hội đồng tiến hành bảo vệ KLTN

Từ 04/5 đến 17/5/2015

Khoa/Ngành

VI.5

Nộp kết quả bảo vệ KLTN

20/5/2015

Khoa/Ngành

VI.6

Trường duyệt kết quả bảo vệ KLTN

26/5/2015

PhòngGV-CTSV

VII Phần: Thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp

 

 

VII.1 Quyết định thành lập HĐ thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp 31/3/2015

Phòng GV-CTSV

VII.2 Hội đồng thi tốt nghiệp họp: Xét điều kiện thi tốt nghiệp và chuẩn bị thi TN 27/4/2015 đến 03/5/2015

Phòng GV-CTSV

VII.3 Công bố sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp và Danh sách sinh viên dự thi, Lịch thi. 18/5/2015

Phòng GV-CTSV

VII.4 Trưởng Khoa/Ngành nộp đề thi TN (phân môn) cho Trường. 20/4/2015 đến 03/5/2015

Trưởng Khoa/Ngành

VII.5 Chuẩn bị cơ sở vật chất chuẩn bị kỳ thi 12/5/2015

Phòng TC-HC

VII.6

Thi tốt nghiệp

Từ 22/5 đến 24/5/2015

Các đơn vị

VII.7 Chấm thi tốt nghiệp tập trung tại Trường ĐH Phú Xuân 26/5/2015 đến 30/5/2015

Các Khoa/Ngành + P GV-CTSV

VII.8

Hoàn thành lên điểm thi tốt nghiệp

10/6/2015

Tổ Thư ký

VII.9

Họp HĐ thi tốt nghiệp và xét CNTN

13/6/2015

Phòng GV-CTSV

VII.10

Duyệt TN tại Bộ GD&ĐT – Hà Nội

15/6/2015 đến 21/6/2015

Phòng GV-CTSV

VIII Phần: Công tác sinh viên

 

 

VIII.1 Sinh viên nộp bằng THPT để đối chiếu tại P.GV-CTSV (Sẽ có Thông báo cụ thể). Từ 16/3 đến 19/4/2015

SV sắp TN + Phòng GV-CTSV

VIII.2 Các Khoa/Ngành xếp loại rèn luyện học kỳ II và nộp cho Phòng GV-CTSV Tháng 5/2015

Khoa/Ngành + Phòng GV-CTSV

VIII.3 Học tập chính trị cuối khoá 25/5/2015 đến 30/5/2015

P. GV+P.TC-HC +  Khoa/Ngành

VIII.4

Tổng kết lớp

31/5/2015

Khoa/Ngành, lớp

VIII.7

Lễ tốt nghiệp, sinh viên nhận Bằng TN (Giấy chứng nhận TN), Phiếu điểm, các loại chứng chỉ.

 22/6/2015 đến 05/7/2015

Phòng GV-CTSV +  Phòng TC-HC + Khoa/Ngành

Ghi chú:
Thời gian hoàn tất từng nội dung công tác, các đơn vị có thể xong sớm hơn.
Các đơn vị cần phối hợp thời gian trên để công tác xét tốt nghiệp (Đại học và Cao đẳng) đúng thời gian quy định.
Kế hoạch thời gian, quy trình làm đề thi tốt nghiệp quy định riêng.
——————————————————————-
Xem đầy đủ Kế hoạch (Bao gồm 02 trang) Bấm tại đây để xem

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *