THÔNG BÁO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 – ĐỢT 2 HỌC KỲ FALL – NĂM HỌC 2023-2024 (Môn Giáo dục thể chất)

THÔNG BÁO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 – ĐỢT 2 HỌC KỲ FALL – NĂM HỌC 2023-2024 (Môn Giáo dục thể chất)

THÔNG BÁO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 – ĐỢT 2 HỌC KỲ FALL – NĂM HỌC 2023-2024 (Môn Giáo dục thể chất) Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Phòng TTKT&ĐBCL thông báo về việc…