Chương trình MSDNAA do Microsoft thực hiện sẽ hỗ trợ và cấp bản quyền phần mềm miễn phí cho toàn bộ sinh viên khoa Công nghệ – Trường Đại học Phú Xuân Huế.

Để tham gia chương trình, sinh viên thực hiện các bước đăng ký như sau:

 1. Sinh viên đăng ký danh sách cho lớp trưởng. Thông tin bao gồm: Mã số sinh viên (MSSV), Họ và tên, Lớp, Email và số điện thoại.
 2. Lớp trưởng các lớp thực hiện công việc sau:
 • Thu thập và tạo file Excel danh sách sinh viên đăng ký sử dụng MSDNAA theo định dạng:
  • Tên file: TênKhoá_TênLớp_MSDNAA.xls
  • Gồm 5 trường: MSSV, HọTên SV, Lớp, Email, Số điện thoại
 • Tạo 1 file text:
  • Tên file: TênKhoá_TênLớp.txt
  • Chứa danh sách email, mỗi email trên 1 dòng.
   Gửi 2 file nói trên về địa chỉ email: nvhiepit@gmail.com.
   Lưu ý: Chỉ tạo tài khoản theo lớp.
 1. Sau đó, sinh viên sẽ nhận được một emai từ Microsoft cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào website.
 2. Sinh viên theo thông tin được cung cấp để lấy Key và download phần mềm.

Nội qui khi tham gia chương trình

 1. Chỉ được phép sử dụng các phần mềm theo chương trình MSDNAA của Microsoft cho mục đích giảng dạy, học tập và nghiên cứu.
 2. Tự bảo quản tài khoản (tên truy nhập và mật khẩu).
 3. Mỗi giấy phép sử dụng chỉ được cấp tương ứng cho một người dùng và chỉ được cài đặt trên một máy tính. Không chia sẻ cho người khác.
 4. Khi cài đặt, sử dụng phần mềm thành viên phải đọc kỹ cam kết sử dụng, các điều khoản kèm theo và chịu trách nhiệm về các vi phạm của mình.
 5. Người vi phạm sẽ bị xóa tài khoản khỏi hệ thống MSDNAA và chịu mọi hình thức xử phạt , kỷ luật theo quy định của chương trình và pháp luật.