Đại học Phú Xuân – Thông báo điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Ất Mùi 2015

Theo Thông báo số 13/TB/DPX-TCHC ngày 15/01/2015 thì CB, GV, NV được nghỉ Tết Ất Mùi 2015 đến ngày 28/02/2015 (tức Mồng 10 Tết). Nay, Hiệu trưởng điều chỉnh lại lịch nghỉ của CB, NV hành chính đến hết ngày 23/02/2015 (tức Mồng 5 Tết), ngày 24/02/2015 (tức Mồng 6 Tết) trở lại làm việc bình thường. Riêng giảng viên vẫn được nghỉ theo thời gian như đã thông báo.
Thời gian tổ chức gặp mặt cơ quan đầu năm vẫn như Thông báo số 13/TB/DPX-TCHC, tức 8 giờ 30, ngày Thứ 7, ngày 28/02/2015 (tức 10 Tết)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *