Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch đào tạo chi tiết các học phần triển khai năm học 2023 – 2024.
Chi tiết: tại đây.
Trong đó:
1, HK Fall: gồm 16 tuần ( tuần 1 đến tuần 16) từ ngày 21/8/2023 đến 10/12/2023,trong đó:
-K18: Tổ chức đào tạo 09 tín chỉ (khóa luận tốt nghiệp hoặc 03 học phần thay thế)
-K19: Tổ chức đào tạo 15 đến 16 tín chỉ (tùy theo ngành)
-K20: Tổ chức đào tạo từ 13 đến 15 tín chỉ (tùy theo ngành)
-K21: Tuần định hướng (Tuần 1 và 2) và tổ chức đào tạo 12 tín chỉ (tuần 3 đến tuần 16). Khóa 21 bắt đầu đào tạo các học phần chuyên môn từ 04/9/2023.
SV khóa 18, 19, 20 nắm kế hoạch đào tạo này để đăng ký học phần cho HK Fall sắp đến gồm: đăng ký học chính khóa (tối thiểu theo số tín chỉ của từng khóa)/ học lại/ học vượt (không quá 18 tín chỉ cho 1HK)
2, HK spring: gồm 19 tuần (tuần thứ 17 đến tuần 35) từ ngày 11/12/2023 đến 21/4/2024.
3, HK summer: gồm 17 tuần (tuần thứ 36 đến tuần 52) từ ngày 22/4/2024 đến 19/8/2024.