THÔNG BÁO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐỢT 2 (LẦN 1) – HỌC KỲ SUMMER – NĂM HỌC 2023-2024 – ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGÀNH NNA – VB2 K3 VÀ K4

THÔNG BÁO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐỢT 2 (LẦN 1) – HỌC KỲ SUMMER – NĂM HỌC 2023-2024 – ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGÀNH NNA – VB2 K3 VÀ K4

THÔNG BÁO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐỢT 2 (LẦN 1) – HỌC KỲ SUMMER – NĂM HỌC 2023-2024 – ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC KHÓA NGÀNH NNA – VB2 K3 VÀ K4 Căn cứ Kế hoạch đào tạo…

 THÔNG BÁO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐỢT 2 (LẦN 1) – HỌC KỲ SUMMER – NĂM HỌC 2023-2024 – ÁP DỤNG VỚI CÁC KHÓA K20 VÀ K21

THÔNG BÁO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐỢT 2 (LẦN 1) – HỌC KỲ SUMMER – NĂM HỌC 2023-2024 – ÁP DỤNG VỚI CÁC KHÓA K20 VÀ K21

THÔNG BÁO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐỢT 2 (LẦN 1) – HỌC KỲ SUMMER – NĂM HỌC 2023-2024 – ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC KHÓA K20 VÀ K21. Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Phòng…