Trương_Dai_hoc_Phu_Xuan

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, ngày 25 tháng 12 năm 2019, trường Đại học Phú Xuân ban hành Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035, với mô hình và mục tiêu tổng quát: Phát triển trường theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực với quy mô hợp lý để chuyển sang giai đoạn phát triển theo chiều sâu; phát triển năng lực thực hành của người học, gắn kết đào tạo với thực tế sản xuất tại doanh nghiệp; nghiên cứu khoa học và công nghệ, tập trung theo hướng triển khai kết quả nghiên cứu ứng dụng đã đạt được vào thực tiễn cuộc sống; cung xấp nguồn nhân lực có thái độ trung thực, năng động với kiến thức thực tiễn và năng lực thực hành phù hợp với yêu cầu của địa phương, của ngành và nền kinh tế nói chung; tích cực cống hiến; phục vụ cộng đồng xã hội.

Nội dung cụ thể: Tại dây