15 NĂM THÀNH LẬP PXU

Trường Đại học Phú Xuân kỷ niệm chặng đường 15 năm phát triển