đại học phú xuân 2023 màu đỏ cơ sở Trần Phú, TP Huế

THÔNG BÁO LỊCH BÁO CÁO KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP – KHOÁ K18 – NĂM HỌC 2023-2024

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Phòng TTKT&ĐBCL thông báo về việc tổ chức Bảo vệ Khoá luận – Khoá K18 – Năm học 2023-2024

  1. Kế hoạch tổ chức như sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-ZdFsZJPHFbMTsrPcnfu1idQmtg93-pH/edit?usp=sharing&ouid=108429611290295935552&rtpof=true&sd=true
  2. Danh sách sinh viên vào phòng thi: https://drive.google.com/drive/folders/1pUdwWTHUtOsskKR16YQ5-6K-JoQcLcoV?usp=sharing

Lưu ý:

  • Địa điểm tổ chức thi 176 Trần Phú, Trường Đại học Phú Xuân;
  • Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
  • Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
  • Danh sách trên chưa bao gồm SV chưa nộp học phí;
  • Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.