Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng TTKT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Lần 1 – Đợt 2 – Học kỳ Summer –Năm học 2022-2023

1. Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13tGPrGE5UM_7FRckMOkt_9DM7AbpvGWF/edit?usp=sharing&ouid=106558291419088764133&rtpof=true&sd=true

2. Danh sách sinh viên vào phòng thi:
https://drive.google.com/drive/folders/1bcFxJcg_-9rL6RY9jE7DDdLiu3zNtBZz?usp=sharing

Lưu ý:
• Địa điểm tổ chức thi 176 Trần Phú, Trường Đại học Phú Xuân;
• Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
• Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
• Danh sách trên chưa bao gồm SV bị cấm thi và SV chưa nộp học phí;
• Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.