đại học phú xuân 2023 màu đỏ cơ sở Trần Phú, TP Huế

THÔNG BÁO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 – ĐỢT 2 HỌC KỲ FALL – NĂM HỌC 2023-2024 – VB2 – NNA

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Phòng TTKT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Lần 1 – Đợt 2 – Học kỳ FALL – Năm học 2023-2024 – VB2 – NNA

  1. Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RvKDWaAadMg06t0lfb-pnOE56-DdjYa9/edit?usp=sharing&ouid=106558291419088764133&rtpof=true&sd=true
  2. Danh sách sinh viên vào phòng thi: https://drive.google.com/drive/folders/12GCAEKkbINf3hsFjuosScdJpSfMBFLxu?usp=sharing

Lưu ý:

  • Địa điểm tổ chức thi 176 Trần Phú, Trường Đại học Phú Xuân;
  • Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
  • Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
  • Danh sách trên chưa bao gồm SV bị cấm thi và SV chưa nộp học phí;
  • Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.