Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng TTKT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần học kỳ FALL – Lần 1 – Đợt 2 năm học 2022-2023 dành cho sinh viên Khóa K18, K19, K20 và các lớp học phần mở riêng.

1. Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau: https://drive.google.com/drive/folders/1wlihofvEv40l7bzE5RUDOWar9nHzIClo?usp=share_link
2. Danh sách sinh viên vào phòng thi:

https://drive.google.com/drive/folders/1O8BV_YSgark0YAvqaarB-R7TmoJN2c60?usp=share_link

Lưu ý:
• Địa điểm tổ chức thi 176 Trần Phú, Trường Đại học Phú Xuân;
• Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
• Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
• Danh sách trên chưa bao gồm SV bị cấm thi và SV chưa nộp học phí;
• Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.