Thí sinh nhập số báo danh và thông tin liên quan vào các ô dưới đây, tất cả đều bắt buộc.
Số báo danh
Họ và tên
Địa chỉ email
Số điện thoại