[kc_row use_container=”yes” _id=”904107″ disabled=”on”][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”940489″][kc_column_text _id=”410455″ css_custom=”{`kc-css`:{}}”]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN

 

HƯỚNG DẪN 

XỬ LÝ HỌC VỤ

 

Mã hiệu 03.04-HD/DT/PXU
Lần ban hành/sửa đổi 1/1
Ngày hiệu lực 11/03/2021

[/kc_column_text][kc_spacing height=”60px” _id=”520948″][kc_column_text _id=”552819″]

Người duyệt Người xem xét Người lập
Hồ Thị Hạnh Tiên Trần Văn Long Nguyễn Thị Phương Thảo

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” force=”no” column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”263438″ disabled=”on”][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”176888″][kc_column_text _id=”515208″ css_custom=”{`kc-css`:{}}”]

I. MỤC ĐÍCH – PHẠM VI ÁP DỤNG

 1. Quy trình này quy định về trách nhiệm và phương pháp xử lý học vụ cho sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Phú Xuân, bao gồm:
  • Xử lý xin bảo lưu, xin thôi học và xin quay trở lại học tập cho SV.
  • SV đăng ký học vượt
  • Xử lý kỷ luật đình chỉ học tập
  • Đánh giá kết quả học tập của SV.
 2. Quy trình này áp dụng cho các công tác xử ký học vụ tại Trường Đại học Phú Xuân

II. TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt Dịch nghĩa Viết tắt Dịch nghĩa
SV Sinh viên GVCH Giảng viên cơ hữu
BGH Ban giám hiệu GVTG Giảng viên thính giảng
PĐT Phòng Đào tạo TKB Thời khóa biểu
GV Giảng viên HP Học Phần
CTĐT Chương trình đào tạo ĐTBCHT Điểm trung bình chung học tập
PTH Phòng Tổng hợp ĐTBCTL Điểm trung bình chung tích lũy
P.QLSV Phòng Quản lý sinh viên H Lưu bản giấy
BP DVHĐ Bộ phận dịch vụ học đường S Lưu bản mềm

III. CÁC KHÁI NIỆM

 • Học vượt: là những SV có nhu cầu học nhanh hơn so với tiến độ chung của khoá học. SV có quyền đăng ký học vượt một số học phần so với lịch trình học quy định.
 • Điểm trung bình chung học tập và Điểm trung bình chung tích luỹ:
  • Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:
   • Trong đó:
    • A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy
    • ai là điểm của học phần thứ i
    • ni là số tín chỉ của học phần thứ i
    • n là tổng số học phần.

IV. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

STT Công việc Thời gian hoàn thành Người thực hiện Biểu mẫu/Tài liệu tham chiếu
1 Bảo lưu kết quả học tập
1.1 Quy định chung
 

Sinh viên có nhu cầu tạm ngừng học đi có thể nộp đơn Tạm ngừng tại phòng Đào tạo.

Sinh viên chỉ được phép làm tạm ngừng 1 học kỳ/lần, thời hạn tạm ngừng tối đa là 1 năm.

Phòng Đào tạo tư vấn cho sinh viên về thủ tục và thời gian học có thể bị kéo dài, nếu vi phạm tổng thời gian học do Bộ GD&ĐT quy định có thể tư vấn SV không tạm ngừng mà tiếp tục học.

Phòng Đào tạo soạn Quyết định cho SV tạm ngừng học đi (kể cả trường hợp SV tạm ngừng học đi để học trả nợ môn) trình BGH phê duyệt muộn nhất 1 tuần sau ngày đầu tiên của học kỳ mới.

SV

Khoa/Ngành

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập  03.40-BM/ĐT/PXU

Đơn xin thôi học 03.41-BM/ĐT/PXU

Đơn xin quay trở lại học tập 03.42-BM/ĐT/PXU

1.2 Làm Đơn xin bảo lưu kết quả học tập/ Đơn xin thôi học/ Đơn xin quay trở lại học tập
 

– SV nhận mẫu đơn tại PĐT, điền đầy đủ thông tin, ký vào đơn và xin ý kiến  của Trưởng Khoa/Ngành đang theo học. (có bước nhà trường gửi thông tin về gia đình)

– Xin nghỉ học vì lý do bị ốm hoặc bị tai nạn buộc phải điều trị trong thời gian dài phải có xác nhận của Bệnh viện (công lập cấp quận, huyện trở lên ) và Trưởng trạm Y tế Trường.

– SV quay trở lại học tập cần đăng ký và nộp học phí trước khi học kỳ diễn ra. Cán bộ tiếp nhận đơn nhập học trở lại cần tư vấn cho SV về các điều kiện học tập, chương trình học tập, thời gian học tập còn lại của SV nếu bị quá thời gian do Bộ GD&ĐT quy định.

SV

Khoa/Ngành

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập  03.40-BM/ĐT/PXU

Đơn xin thôi học 03.41-BM/ĐT/PXU

Đơn xin quay trở lại học tập 03.42-BM/ĐT/PXU

1.3 Xem xét, kiểm tra hồ sơ
 

PĐT kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ xin bảo lưu/ xin thôi học/ xin quay trở lại học tập của SV

Nếu hồ sơ không đầy đủ thông tin hoặc thiếu xác nhận các bên liên quan yêu cầu trong đơn thì hoàn trả lại đơn cho SV và hướng dẫn hoàn thiện đơn.

Tối đa 3 ngày sau khi nhận đơn PĐT  
1.4 Làm QĐ cho sinh viên
 

– Nếu hồ sơ sau khi xem xét là hợp lệ và đầy đủ thì tiến hành làm QĐ bảo lưu kết quả học tập/ thôi học/ tiếp nhận SV quay trở lại học tập cho SV.

– Chuyển QĐ cho BGH ký duyệt .

Tối đa 5 ngày sau khi

xử lý đơn

PĐT

BGH

QĐ bảo lưu kết quả học tập

QĐ thôi học

QĐ tiếp nhận SV quay trở lại học tập

1.5 Thông báo cho Khoa/ Ngành, chuyển QĐ cho SV

Chuyển QĐ bảo lưu kết quả học tập/ thôi học/ tiếp nhận SV quay trở lại học tập (bản sao) cho Khoa/Ngành (nơi có SV xin bảo lưu/ xin thôi học/ xin quay trở lại học tập).

Chuyển QĐ bảo lưu kết quả học tập/ thôi học/ tiếp nhận SV quay trở lại học tập (bản chính) cho SV.

Tối đa 2 ngày sau khi QĐ được BGH ký duyệt

PĐT

Khoa/Ngành

SV

1.6 Kết thúc

Sau khi nhận được QĐ:

 • SV được phép chính thức bảo lưu kết quả học tập/ thôi học/ quay trở lại học tập.
 • Khoa/Ngành (nơi có SV xin bảo lưu/ xin thôi học/ xin quay trở lại học tập) cập nhật thông tin để theo dõi SV trong Khoa/Ngành của mình.

PĐT

Khoa/Ngành

SV

2 Quy trình Xử lý đăng ký học vượt
2.1 Làm Đơn đăng ký học vượt
Căn cứ trên Kế hoạch giảng dạy năm học mà PĐT đã công bố trước đó, SV có nhu cầu học vượt nhận mẫu đơn tại PĐT, điền đầy đủ thông tin, ký vào đơn và xin ý kiến của Trưởng Khoa/Ngành đang theo học. 10 ngày trước khi bắt đầu mỗi học kỳ

SV

Khoa/Ngành

Đơn đăng ký học vượt 03.43-BM/ĐT/PXU
2.2 Xem xét, kiểm tra hồ sơ

PĐT kiểm tra, xem xét các điều kiện để duyệt cho SV học vượt:

 • SV đăng ký học vượt không quá 06 tín chỉ (2 học phần) trong mỗi học kỳ
 • HP sinh viên đăng ký học vượt phải có trong kế hoạch giảng dạy của năm học đăng ký và sẽ hoc ghép với các học phần được mở lớp.

* Nếu SV không đủ điều kiện tham gia học vượt thì hoàn trả đơn lại cho SV và giải thích rõ ràng lý do không được phép đăng ký học vượt.

Tối đa 2 ngày sau khi nhận đơn PĐT
2.3 Duyệt xử lý đơn cho sinh viên
Sau khi xem xét là hợp lệ và đầy đủ các điều kiện thì chuyển đơn cho BGH, Trưởng PĐT ký duyệt . Tối đa 5 ngày sau khi nhận đơn

PĐT

BGH

2.4 Hoàn thành nghĩa vụ học phí

Sau khi đơn được BGH ký duyệt, PĐT thông báo đến SV đăng ký họ vượt nhận lại đơn để đi nộp học phí cho các học phần đăng ký.

PTH sau khi thu học phí của SV thì ký xác nhận vào đơn làm căn cứ xác nhận cho SV.

SV chuyển lại đơn đã được PTH ký xác nhận học phí cho PĐT.

Tối đa 2 ngày sau khi đơn được BGH ký duyệt

PĐT

PTH

SV

2.5 Kết thúc

Sau khi nhận được QĐ:

 • SV tham gia học ghép vào các lớp học phần đã được mở theo thông báo từ PĐT.
Khi mỗi học kỳ bắt đầu PĐT
3 Quy trình Xử lý kỷ luật đình chỉ học tập
3.1 Đề xuất kỷ luật đối với các SV vi phạm
– Trưởng Khoa/ Ngành chủ trì họp với tập thể nhóm-lớp, phân tích và làm danh sách sinh viên đề nghị hình thức kỷ luật gửi về PĐT. Khi có SV vi phạm

SV

Khoa/Ngành

Danh sách SV đề nghị kỷ luật 03.44-BM/ĐT/PXU
3.2 Xem xét, kiểm tra hồ sơ

– Gửi thông báo về mức độ vi phạm kỷ luật cho sinh viên có ghi rõ mức kỷ luật đến SV và gửi công văn thông báo về gia đình

– Nếu không có kiến nghị gì từ phía SV và gia đình thì lập Hội đồng xử lý vi phạm.

2 ngày sau khi thông báo kỷ luật của Khoa/ Ngành PĐT Thông báo SV bi kỷ luật
3.3 Lập HĐ xét kỷ luật
– PĐT sẽ lập hội đồng xét kỷ luật sinh viên vi phạm, danh sách đề nghị mức vi phạm kỷ luật sinh viên Tối đa 5 ngày sau khi gửi thông báo về gia đình và SV

PĐT

BGH

Khoa/Ngành

Đơn đề nghị thành lập HĐ xét kỷ luật SV vi phạm

Biên bản HĐ xét kỷ luật 03.45-BM/ĐT/PXU

3.4 Làm QĐ kỷ luật, thông báo đến các bên liên quan

Căn cứ nội dung thống nhất trong cuộc họp, PĐT làm QĐ kỷ luật SV

Gửi QĐ (bản sao) đến :

 • Đối với QĐ kỷ luật cảnh cáo: gửi công văn về SV, gia đình, thông báo về Khoa/ Ngành
 • Đối với QĐ kỷ luật 01 năm (đình chỉ học tập 01 năm), hoặc QĐ kỷ luật buộc thôi học: gửi công văn về SV, gia đình, chính quyền địa phương, thông báo về Khoa/ Ngành
Tối đa 2 ngày sau khi họp HĐ xét kỷ luật PĐT

Quyết định kỷ luật khiển trách, cảnh cáo

Quyết định Đình chỉ học tập 01 năm

Quyết định Buộc thôi học

3.5 Kết thúc
Sau khi có QĐ kỷ luật chính thức, SV phải thực hiện các hình thức kỷ luật trong QĐ. SV Công văn thông báo
4 Quy trình Đánh giá xử lý kết quả học tập của SV
4.1 Tổng hợp, lập danh sách SV bị cảnh báo kết quả học tập
Kết thúc mỗi học kỳ, PĐT căn cứ vào ĐTBCHT, ĐTBCTL để lọc ra Danh sách các sv bị cảnh báo kết quả học tập ở học kỳ đó 30 ngày kể từ khi kết thúc học kỳ PĐT Danh sách sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập toàn Trường
4.2 Thông báo

Gửi thông báo về mức độ cảnh báo kết quả học tập cho sinh viên, Khoa/Ngành có ghi rõ mức cảnh báo.

Nếu không có kiến nghị gì từ phía SV thì lập Hội đồng xét cảnh báo kết quả học tập

2 ngày sau khi có danh sách cảnh báo kết quả học tập PĐT Thông báo SV bi kỷ luật
4.3 Lập HĐ xét cảnh báo kết quả học tập
– PĐT sẽ trình BGH Kế hoạch lập Hội đồng xét cảnh báo kết quả học tập của SV Tối đa 5 ngày sau khi gửi thông báo về gia đình và SV

PĐT

BGH

Khoa/Ngành

Đơn đề nghị thành lập HĐ xét cảnh báo kết quả học tập

Biên bản HĐ xét cảnh báo kết quả học tập 03.46-BM/ĐT/PXU

4.4 Làm QĐ cảnh báo kết quả học tập

Căn cứ nội dung thống nhất trong cuộc họp, PĐT làm QĐ cảnh báo kết quả học tập

Gửi QĐ (bản sao) đến SV, gia đình, chính quyền địa phương, thông báo về Khoa/ Ngành

Tối đa 2 ngày sau khi họp HĐ xét kỷ luật PĐT Quyết định cảnh báo kết quả học tập kèm danh sách.
4.5 Kết thúc
Sau khi có QĐ cảnh báo kết quả học tập chính thức, SV phải thực hiện các hình thức kỷ luật trong QĐ. SV Công văn thông báo

V. HỒ SƠ

STT Tên hồ sơ Nơi lưu Hình thức lưu Thời gian lưu trữ
1 Đơn xin bảo lưu kết quả học tập PĐT S 5 năm
2 Đơn xin thôi học PĐT S 5 năm
3 Đơn xin quay trở lại học tập PĐT S 5 năm
4 QĐ bảo lưu kết quả học tập PĐT H Vĩnh viễn
5 QĐ thôi học PĐT H Vĩnh viễn
6 QĐ quay trở lại học tập PĐT H Vĩnh viễn
7 Danh sách SV đề nghị kỷ luật PĐT S 5 năm
8 Đơn đề nghị thành lập HĐ xét kỷ luật SV vi phạm PĐT S 5 năm
9 Biên bản HĐ xét kỷ luật PĐT H 5 năm
10 Quyết định kỷ luật khiển trách, cảnh cáo PĐT H Vĩnh viễn
11 Quyết định Đình chỉ học tập 01 năm PĐT H Vĩnh viễn
12 Quyết định Buộc thôi học PĐT H Vĩnh viễn
13 Đơn đăng ký học vượt PĐT S 5 năm
14 Danh sách sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập toàn Trường PĐT S 5 năm
15 Đơn đề nghị thành lập HĐ xét cảnh báo kết quả học tập PĐT H/S 5 năm
16 Biên bản HĐ xét cảnh báo kết quả học tập PĐT H 5 năm
17 Quyết định cảnh báo kết quả học tập kèm danh sách. PĐT H Vĩnh viễn

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row _id=”912175″ disabled=”on”][kc_column _id=”851467″][kc_column_text _id=”725698″]

 • DACH SÁCH CÁC BIỂU MẪU:
  1. 03.40-BM/ĐT/PXU Đơn xin bảo lưu kết quả học tập: Download.
  2. 03.41-BM/ĐT/PXU Đơn xin thôi học: Download.
  3. 03.42-BM/ĐT/PXU Đơn xin quay trở lại học tập:  Download.
  4. 03.43-BM/ĐT/PXU Đơn đăng ký học vượt: Download.
  5. 03.44-BM/ĐT/PXU Danh sách sinh viên đề nghị kỷ luật: Download.
  6. 03.45-BM/ĐT/PXU Biên bản hội đồng xét kỷ luật: Download.
  7. 03.46-BM/ĐT/PXU Biên bản HĐ xét cảnh báo kết quả học tập: Download.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”926751″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”815183″][kc_title text=”SMav4buaTkcgROG6qk4gWOG7rCBMw50gSOG7jEMgVuG7pA==” _id=”355345″ type=”span” class=”title-admissions” title_wrap=”yes” before=”PGRpdiBjbGFzcyA9ICJjb3Zlci10aXRsZS1hZG1pc3Npb25zIj4=”][kc_column_text _id=”874432″]

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]