[kc_row use_container=”yes” _id=”283599″ disabled=”on”][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”388146″][kc_column_text _id=”731172″ css_custom=”{`kc-css`:{}}”]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN GIẢNG DẠY

 

Mã hiệu 03.01-HD/ĐT/PXU
Lần ban hành/sửa đổi 1/1
Ngày hiệu lực 11/03/2020

[/kc_column_text][kc_spacing height=”60px” _id=”553090″][kc_column_text _id=”729963″]

Người duyệt Người xem xét Người lập
Hồ Thị Hạnh Tiên Trần Văn Long Nguyễn Thị Phương Thảo

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” force=”no” column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”363789″ disabled=”on”][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”46247″][kc_column_text _id=”172461″ css_custom=”{`kc-css`:{}}”]

I. MỤC ĐÍCH – PHẠM VI ÁP DỤNG

Mục đích:

Hướng dẫn cho việc triển khai giảng dạy các môn học tại Trường Đại học Phú Xuân.

Quy trình này áp dụng cho hoạt động thực hiện giảng dạy tại Trường Đại học Phú Xuân.

II. TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt Dịch nghĩa Viết tắt Dịch nghĩa
SV Sinh viên GVCH Giảng viên cơ hữu
BGH Ban giám hiệu GVTG Giảng viên thính giảng
P.ĐT Phòng Đào tạo BP DVHĐ Bộ phận dịch vụ học đường
CTĐT Chương trình đào tạo PTH Phòng Tổng hợp
TKB Thời khóa biểu H Lưu bản giấy
P.QLSV Phòng quản lý sinh viên S Lưu bản mềm
GV Giảng viên    

III. CÁC KHÁI NIỆM

 • Đào tạo: là quá trình triển khai chương trình đào tạo đã được xây dựng và phê duyệt.
 • Tổ chức đào tạo: Là các hoạt động lập kế hoạch học kỳ, xây dựng kế hoạch học tập, tổ chức xếp lớp, lập thời khóa biểu… nhằm triển khai chương trình đào tạo.
 • Quản lý đào tạo: Là các hoạt động theo dõi mức độ chuyên cần của sinh viên trong quá trình học tập, quản lý điểm của sinh viên, theo dõi và xử lý giờ dạy của giảng viên, quản lý hồ sơ sinh viên trong quá trình triển khai chương trình đào tạo.
 • Giảng dạy: là hoạt động được thực hiện bởi giảng viên, hướng dẫn viên… truyền đạt cho sinh viên nội dung kiến thức và tổ chức điều khiển hoạt động nhận thức và thực tiễn của sinh viên nhằm giúp sinh viên lĩnh hội được kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quy định trong đề cương chi tiết học phần.

IV. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

STT Công việc Thời gian hoàn thành Người thực hiện Biểu mẫu/Tài liệu tham chiếu
1 Thực hiện giảng dạy
Lập danh sách SV tham dự lớp học phần: Khi bắt đầu tổ chức giảng dạy học phần (được xây dựng trên phần mềm đào tạo). Bắt đầu tổ chức giảng dạy học phần Phòng Đào tạo

Bảng điểm danh 03.12-BM/ĐT/PXU

Bảng ghi điểm QTHT 03.07-BM/ĐT/PXU

2 Chuẩn bị các điều kiện giảng dạy
2.1

Dựa vào Kế hoạch chung năm học của trường, chương trình khung của ngành, các khóa, Trưởng khoa/ngành thực hiện lập kế hoạch giảng dạy theo năm, theo kỳ, theo lớp.

Kế hoạch này cần được gửi tới Phòng Đào tạo

Đầu năm học Trưởng khoa/ngành

Kế hoạch chung năm học của toàn trường 03.01-BM/ĐT/PXU

Kế hoạch giảng dạy theo kỳ, theo khóa 03.02-BM/ĐT/PXU

2.2 Dựa trên kế hoạch học kỳ và kế hoạch triển khai học phần (nếu cần), các Trưởng khoa/ngành lập yêu cầu tài liệu, phần mềm, trang thiết bị cần thiết cho học kỳ gửi tới Phòng Đào tạo chuẩn bị Đầu năm học Trưởng khoa/ngành
3 Tập huấn giảng viên đầu học kỳ

Trước khi bắt đầu giảng dạy học phần, Trưởng khoa/ngành phải tiến hành tập huấn các GV phụ trách giảng dạy học phần đó để đảm bảo trước khi bắt đầu giảng dạy, tất cả các GV phải nắm được thời khóa biểu giảng dạy, kế hoạch giảng dạy chi tiết, nội dung chi tiết học phần, các hoạt động trong quá trình dạy và học…

Riêng đối với giảng viên mới tập huấn thêm các thông tin về quy định giảng dạy tại trường, các đầu mối liên hệ trong quá trình thực hiện công việc và các thông tin liên quan khác

Biên bản tập huấn giảng viên đầu học kỳ
4 Thực hiện giảng dạy
4.1

Giảng viên dạy theo đúng thời khóa biểu và đảm bảo giảng dạy các nội dung và thực hiện việc kiểm tra quá trình theo syllabus

Giảng viên muốn thay đổi lịch dạy (báo nghỉ, dạy thay, dạy bù) cần có sự đồng ý của CNBM và thông báo cho cán bộ Đào tạo trước khi giờ học diễn ra ít nhất 1/2 ngày làm việc. Việc thay đổi phải được thông báo đến sinh viên kịp thời

Trường hợp cần điều chỉnh Thời khóa biểu, Trưởng Khoa, Trưởng ngành cần lập Tờ trình gửi phòng Đào tạo để điều chỉnh và thông báo cho SV trước ít nhất 1 tuần trước khi thực hiện điều chỉnh

Thực hiện theo TKB và Đề cương quy định GV

Giấy xin nghỉ dạy 03.13-BM/ĐT/PXU

Tờ trình đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu 03.14-BM/ĐT/PXU

Sổ theo dõi Giảng dạy – học tập 03.15-BM/ĐT/PXU

4.2 Họp trao đổi chuyên môn, xử lý các vấn đề phát sinh Hàng tháng Tất cả CBGV trong Khoa Biên bản họp Khoa
5 Đánh giá sinh viên trong quá trình học tập

Sau 1/2 thời gian triển khai học phần, Giảng viên đánh giá về tình hình học tập của sinh viên trong lớp và ghi nhận lại kết quả vào phiếu đánh giá sinh viên.

Đối với SV có kết quả học tập kém, GV chủ động thực hiện các biện pháp trong lớp học nhằm hỗ trợ SV trong học tập.

Trường hợp SV nghỉ nhiều, Phòng Đào tạo căn cứ bảng điểm danh của GV, làm cảnh báo cho SV khả năng sẽ bị cấm thi

Cuối học kỳ, Giảng viên ghi nhận kết quả học tập của SV được hỗ trợ, có đánh giá, nhận xét vào phiếu đánh giá SV và gửi về phòng Đào tạo lưu trữ

1/2 thời gian học theo từng học phần GV giảng dạy các học phần

Phiếu đánh giá sinh viên 03.16-BM/ĐT/PXU

Cảnh báo SV nghỉ nhiều, cấm thi 03.06-BM/ĐT/PXU

6 Đánh giá đề cương môn học, học liệu từng học phần
Phản hồi về đề cương chi tiết, học liệu của từng học phần gửi về Trưởng khoa phân tích để có hành động cải tiến, chỉnh sửa phù hợp cho các học kỳ sau Cuối học phần

GV/

Trưởng khoa

Mẫu Phiếu thu thập ý kiến góp ý về chương trình đào tạo, ĐCCT, học liệu 02.04-BM/CT/PXU
7 Cập nhật điểm quá trình học tập
7.1 Sau khi kết thúc học phần, GV cập nhật điểm quá trình học tập và công bố trước SV, sau đó nộp bảng điểm quá trình học tập cho Phòng Đào tạo (có ký xác nhận của GV giảng dạy và Trưởng khoa/Trưởng ngành). 3 ngày sau khi kết thúc học phần Phòng Đào tạo Bảng ghi điểm QTHT 03.07-BM/ĐT/PXU
7.2

Phòng Đào tạo thực hiện

 • Kiểm tra bảng điểm đã ghi đầy đủ và chính xác chưa, nếu GV ghi sai thì sửa lại và có GV ký nháy ở phần sửa
 • Bảng điểm QTHT phải có ký xác nhận của GV giảng dạy và trưởng khoa ngành
Ngay sau khi nhận bảng điểm QTHT Phòng Đào tạo Bảng ghi điểm QTHT 03.07-BM/ĐT/PXU
7.3 Sau khi kết thúc quá trình dạy và học, GV nộp lại Bảng điểm quá trình học tập về PĐT để hoàn tất hồ sơ giảng dạy. 3 ngày sau khi kết thúc môn GV  
8 Báo cáo tổng kết học kỳ

Cuối học kỳ, Trưởng Khoa tổng hợp các vấn đề của Khoa, làm báo cáo tổng kết cuối kỳ trình BGH.

Báo cáo được chuyển đến phòng Đào tạo lưu giữ

30 ngày kể từ khi kết thúc học kỳ Trưởng khoa

Báo cáo tổng kết học kỳ của Khoa 03.17-BM/ĐT/PXU

Bảng tổng hợp sai phạm trong giảng dạy 03.18-BM/ĐT/PXU

V. HỒ SƠ

STT Tên hồ sơ Nơi lưu Hình thức lưu Thời gian lưu (năm)
1 FM01.TCĐT . Kế hoạch đào tạo theo học kỳ P. ĐT H/S 5 năm
2 FM02.1.TCĐT. Phân công giảng viên giảng dạy (cơ hữu) P. ĐT H 5 năm
3 FM02.2.TCĐT. Phân công giảng viên giảng dạy (thỉnh giảng) P. ĐT H/S 5 năm
4 FM03.TCĐT. Thời khóa biểu học kỳ (bản hoàn thiện) P. ĐT H/S 5 năm
5 FM04.TCĐT. Danh sách sinh viên tham dự các học phần P. ĐT H 5 năm
6 FM05.TCĐT. Phiếu đăng ký học phần P. ĐT H 2 năm
7 FM06.TCĐT. Bảng điểm sinh viên theo học kỳ P. ĐT H/S Vĩnh viễn
8 FM07.TCĐT. Báo cáo tổng kết học kỳ P. ĐT H/S Vĩnh viễn
9 Tờ trình điều chỉnh TKB giảng dạy PĐT S 1 năm
10 Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tham gia lớp học phần PĐT S 2 năm
11 Sổ theo dõi giảng dạy PĐT S 5 năm
12 Đơn xin phép nghỉ dạy PĐT, Ngành S 1 năm
13 Bảng tổng hợp sai phạm trong giảng dạy trong tháng PĐT, Ngành S 1 năm
14 Sổ điểm danh SV PĐT S 5 năm
15 Danh sách cảnh báo vắng PĐT S 1 năm
16 Bảng điểm quá trình học tập PĐT H/S Vĩnh viễn
17 Danh sách cấm thi PĐT S 5 năm
18 Báo cáo tổng kết học kỳ

PĐT

Khoa

S 10 năm
19 Biên bản họp Khoa Khoa H/S 10 năm

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row _id=”104338″ disabled=”on”][kc_column _id=”214820″][kc_column_text _id=”841249″]

 • DACH SÁCH CÁC BIỂU MẪU:
  1. 03.12-BM/ĐT/PXU Bảng điểm danh:  Download.
  2. 03.07-BM/ĐT/PXU Bảng ghi điểm QTHT: Download.
  3. 03.01-BM/ĐT/PXU Kế hoạch chung năm học của toàn trường: Download.
  4. 03.02-BM/ĐT/PXU Kế hoạch giảng dạy theo kì, theo khóa: Download.
  5. 03.13-BM/ĐT/PXU Giấy xin nghỉ dạy: Download.
  6. 03.14-BM/ĐT/PXU Tờ trình đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu : Download.
  7. 03.15-BM/ĐT/PXU Sổ theo dõi Giảng dạy – học tập: Download.
  8. 03.16-BM/ĐT/PXU Phiếu đánh giá sinh viên: Download.
  9. 03.06-BM/ĐT/PXU Cảnh báo sinh viên nghỉ nhiều, cấm thi: Download.
  10. 02.04-BM/CT/PXU Mẫu Phiếu thu thập ý kiến góp ý về CTĐT, ĐCCT, học liệu: Download.
  11. 03.17-BM/ĐT/PXU Báo cáo tổng kết học kỳ của Khoa: Download.
  12. 03.18-BM/ĐT/PXU Bảng tổng hợp sai phạm trong giảng dạy: Download.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”468896″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”482842″][kc_title text=”SMav4buaTkcgROG6qk4gVEjhu7BDIEhJ4buGTiBHSeG6ok5HIEThuqBZ” _id=”103060″ type=”span” class=”title-admissions” title_wrap=”yes” before=”PGRpdiBjbGFzcyA9ICJjb3Zlci10aXRsZS1hZG1pc3Npb25zIj4=”][kc_column_text _id=”349529″]

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]