[kc_row use_container=”yes” _id=”636109″ disabled=”on”][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”321940″][kc_column_text _id=”207862″ css_custom=”{`kc-css`:{}}”]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN

 

HƯỚNG DẪN 

QUẢN LÝ ĐIỂM

 

Mã hiệu 03.03-HD/DT/PXU
Lần ban hành/sửa đổi 1/1
Ngày hiệu lực 11/03/2021

[/kc_column_text][kc_spacing height=”60px” _id=”577728″][kc_column_text _id=”775072″]

Người duyệt Người xem xét Người lập
Hồ Thị Hạnh Tiên Trần Văn Long Nguyễn Thị Phương Thảo

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” force=”no” column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”374617″ disabled=”on”][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”709203″][kc_column_text _id=”574363″ css_custom=”{`kc-css`:{}}”]

I. MỤC ĐÍCH – PHẠM VI ÁP DỤNG

 • Mục đích: Quy trình này quản lí kết quả học tập của SV nhằm kiểm soát kết quả và lưu trữ hồ sơ (phần kết quả học tập) của SV.
 • Phạm vi, đối tượng áp dụng: Áp dụng trong công tác quản lý điểm tại Trường Đại học Phú Xuân

II. TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt Dịch nghĩa Viết tắt Dịch nghĩa
SV Sinh viên QTHT Quá trình học tập
GV Giảng viên HP Học phần

III. LƯU ĐỒ

IV. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

STT Công việc Thời gian hoàn thành Người thực hiện Biểu mẫu/Tài liệu tham chiếu
1 Lập danh sách SV tham dự lớp học phần
Khi bắt đầu tổ chức giảng dạy học phần, Phòng Đào tạo chuẩn bị  danh sách lớp học phần cho GV để theo dõi, điểm danh và cho điểm quá trình học tập.. Bắt đầu tổ chức giảng dạy học phần Phòng Đào tạo

Bảng điểm danh 03.12-BM/ĐT/PXU

Bảng ghi điểm QTHT 03.07-BM/ĐT/PXU

2 Cập nhật điểm QTHT
Sau khi kết thúc học phần, GV  cập nhật điểm quá trình học tập và công bố trước SV, sau đó nộp bảng điểm quá trình học tập cho Phòng Đào tạo. (có ký xác nhận của GV giảng dạy và trưởng khoa ngành) 3 ngày sau khi kết thúc môn Phòng Đào tạo Bảng ghi điểm QTHT 03.07-BM/ĐT/PXU
3 Kiểm tra bảng điểm QTHT
3.1 Kiểm tra bảng điểm đã ghi đầy đủ và chính xác chưa, nếu GV ghi sai thì sửa lại và có GV ký nháy ở phần sửa Ngay sau khi nhận bảng điểm QTHT Phòng Đào tạo Bảng ghi điểm QTHT 03.07-BM/ĐT/PXU
3.2 Bảng điểm QTHT phải có ký xác nhận của GV giảng dạy và trưởng khoa ngành
4 Công bố điểm QTHT trên phần mềm Trước khi thi 1 tuần Phòng Đào tạo
5 Xét điều kiện dự thi kết thúc học phần

 

SV bị cấm thi nếu: Nghỉ quá số buổi quy định

 

3 ngày sau khi kết thúc môn Phòng Đào tạo Danh sách SV không đủ điều kiện thi kết thúc học phần 03.35-BM/ĐT/PXU
6 Lập danh sách và in bảng điểm thi kết thúc học phần
Phòng Đào tạo căn cứ vào bảng điểm quá trình học tập, lập danh sách và in bảng điểm thi kết thúc học phần, ghi chú rõ SV đủ và không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần 3 ngày sau khi kết thúc môn Phòng Đào tạo

Đối với các học phần thi bằng hình thức làm đồ án

Danh sách ký xác nhận tham gia 03.36-BM/ĐT/PXU

Phiếu điểm đánh giá báo cáo đồ án môn học 03.37-BM/ĐT/PXU

Bảng tổng hợp kết quả chấm đồ án môn học 03.38-BM/ĐT/PXU

Biên bản thu bài và ghi điểm thi 03.32-BM/ĐT/PXU

7 Cập nhật điểm thi
Cập nhật điểm thi học phần vào phần mềm quản lí. Sau khi thi 2 tuần Phòng Đào tạo
8 Kiểm tra bảng điểm thi

Ký và lưu trữ bảng điểm quá trình học tập và Biên bản thu bài và ghi điểm thi gốc kèm biên bản chấm bài hoặc Bảng tổng hợp kết quả chấm đồ án môn học

Yêu cầu:

 • Bảng điểm QTHT (có đóng dấu treo, có ký xác nhận của GV giảng dạy và trưởng khoa ngành)
 • Biên bản chấm bài thi (ghi bằng mực đỏ, có đầy đủ chữ ký của 2 GV chấm bài thi) Biên bản thu bài và ghi điểm thi (có đóng dấu treo, chữ kí của SV dự thi, chữ kí của cán bộ coi thi, chấm thi và trưởng phòng đào tạo)
 • Bảng tổng hợp kết quả chấm đồ án môn học (có đóng dấu treo, chữ kí của Thư ký hội đồng và chủ tịch hội đồng)
Sau khi thi 2 tuần Phòng Đào tạo

Bảng ghi điểm QTHT 03.07-BM/ĐT/PXU

Bảng tổng hợp kết quả chấm đồ án môn học 03.38-BM/ĐT/PXU

Biên bản thu bài và ghi điểm thi Biên bản chấm bài thi 03.32-BM/ĐT/PXU

9 Công bố điểm cho SV
Phòng Đào tạo in bảng điểm tổng hợp theo học kì, yêu cầu SV kiểm tra điểm từng học phần Sau khi thi 4 tuần

Sinh viên/

Phòng Đào tạo

Bảng điểm tổng hợp theo học kì
Ban hành Quyết định thừa nhận kết quả học tập cho SV đã tích lũy ở trường khác (nếu có) Quyết định thừa nhận kết quả học tập cho SV đã tích lũy ở trường khác (nếu có)
Tra cứu và cấp phát bảng điểm cho SV có nhu cầu Phòng Đào tạo

Đơn đề nghị cấp bảng điểm

Bảng tổng hợp điểm (Kết quả học tập toàn khóa) 03.39-BM/DT/PXU

Sổ ký nhận cấp phát bảng điểm cho SV

V. HỒ SƠ

STT Tên hồ sơ Nơi lưu Hình thức lưu Thời gian lưu trữ
1 Bảng điểm danh Phòng Đào tạo H/S 5 năm sau khi SV tốt nghiệp
2 Bảng ghi điểm quá trình học tập Phòng Đào tạo H 5 năm
3 Danh sách ký xác nhận tham gia Phòng Đào tạo H/S Vĩnh viễn
4 Bảng tổng hợp kết quả chấm đồ án môn học Phòng Đào tạo H Vĩnh viễn
5 Biên bản thu bài và ghi điểm thi Phòng Đào tạo H Vĩnh viễn
6 Biên bản chấm bài thi Phòng Đào tạo H/S Vĩnh viễn
7 Bảng điểm tổng hợp theo học kì Phòng Đào tạo H/S Vĩnh viễn
8 Quyết định thừa nhận kết quả học tập cho SV đã tích lũy ở trường khác (nếu có)

Phòng Đào tạo

Phòng Tổng hợp

H/S Vĩnh viễn
9 Đơn đề nghị cấp bảng điểm Phòng Đào tạo H 1 năm
10 Bảng tổng hợp điểm Phòng Đào tạo H/S Vĩnh viễn
11 Sổ ký nhận cấp phát bảng điểm cho SV Phòng Đào tạo H Vĩnh viễn

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row _id=”159332″ disabled=”on”][kc_column _id=”51012″][kc_column_text _id=”234160″]

 • DACH SÁCH CÁC BIỂU MẪU:
  1. 03.12-BM/ĐT/PXU Bảng điểm danh: Download.
  2. 03.07-BM/ĐT/PXU Bảng ghi điểm QTHT: Download.
  3. 03.35-BM/ĐT/PXU Danh sách SV không đủ điều kiện thi kết thúc học phần:  Download.
  4. 03.36-BM/ĐT/PXU Danh sách ký xác nhận tham gia: Download.
  5. 03.37-BM/ĐT/PXU Phiếu điểm đánh giá báo cáo đồ án môn học: Download.
  6. 03.38-BM/ĐT/PXU Bảng tổng hợp kết quả chấm đồ án môn học: Download.
  7. 03.32-BM/ĐT/PXU Biên bản thu bài và ghi điểm thi : Download.
  8. 03.39-BM/ĐT/PXU Đơn đề nghị cấp bảng điểm toàn khóa: Download.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”515736″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”845830″][kc_title text=”SMav4buaTkcgROG6qk4gUVXhuqJOIEzDnSDEkEnhu4JN” _id=”133464″ type=”span” class=”title-admissions” title_wrap=”yes” before=”PGRpdiBjbGFzcyA9ICJjb3Zlci10aXRsZS1hZG1pc3Npb25zIj4=”][kc_column_text _id=”364828″]

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]