Lịch sử hình thành và phát triển của Đại học Phú Xuân

Thành lập Trường Đại học dân lập Phú Xuân

Trường Đại học Dân lập Phú Xuân được thành lập bởi Hội Khuyến học Thừa Thiên – Huế theo Quyết định số 140/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

07 tháng 11 năm 2003

Hiệu trưởng đầu tiên

TS. Nguyễn Đình Ngộ, nguyên là Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế (Nhiệm kì 1989 - 1994), nguyên Trưởng ty Giáo dục Tỉnh và là Đại biểu quốc hội liên tục 3 khoá (Khóa VII đến khóa IX), trở thành Hiệu trưởng đầu tiên của Trường.

Từ 2003 đến 2018

Tổ chức Giáo dục EQuest Nhà đầu tư chiến lược mới

Đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của Trường Đại học Dân lập Phú Xuân với việc nhận đầu tư từ Tổ chức giáo dục EQuest - Tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất tại Việt Nam

01 tháng 07 năm 2018

Tên gọi mới: Trường Đại học Phú Xuân

Trường được chuyển đổi loại hình trường từ dân lập sang tư thục theo quyết định số 1812/QĐ–TTg của Thủ tướng Chính phủ.

23 tháng 12 năm 2018

Công bố Tầm nhìn, Sứ mệnh

Trường công bố Tầm nhìn, Sứ mệnh của Trường trong giai đoạn mới (Quyết định số 139/2019/QĐ-PXU)

10 tháng 9 năm 2019

Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2035

Trường công bố và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển của Trường giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2035 (Quyết định số 08/2019/QĐ-PXU)

25 ngày 12 năm 2019

Vận hành Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Trường áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 theo Quyết định số 185/2020/QĐ-PXU

11 ngày 11 năm 2020

Cơ sở giáo dục đạt Kiểm định chất lượng

Trường được trao giấy Chứng nhận Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục (Quyết định số 472/QĐ-KĐCLV của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Vinh)

20 tháng 7 năm 2022

Tìm hiểu thêm PXU