Trường Đại học Phú Xuân công bố “Kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019” dành cho sinh viên các khóa K13, K14, k15 và K16, được ký ngày 28 tháng 8 năm 2018.

KẾ HOACH TỔNG QUAN 2018-2019

Dưới đây là Kế hoạch đào tạo Học kỳ 1 (năm học 2018 – 2019) của các ngành

1. Ngành Công nghệ thông tin [tải đây]

2. Ngành Kế toán [tải đây]

3. Ngành Quản trị kinh doanh [tải đây]

4. Ngành Giáo dục thể chất [tải đây]

5. Ngành Việt Nam học (Du lịch) [tải đây]

6. Ngành Ngôn ngữ Anh [tải đây]

7. Ngành Ngôn ngữ Trung [tải đây]