đại học phú xuân 2023 màu đỏ cơ sở Trần Phú, TP Huế

THÔNG BÁO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 – ĐỢT 1 HỌC KỲ FALL –NĂM HỌC 2023-2024 – LỚP CNOT (A) K19

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Phòng TTKT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Lần 1 – Đợt 1 – Học kỳ FALL –Năm học 2023-2024 – Lớp CNOT (A) K19

1. The specific examination schedule is as follows: https://bit.ly/3rnRYYB

2. List of students assigned to examination rooms: https://bit.ly/3PQ6t0t

 

Note:

  • The examination will take place at 176 Tran Phu, Phu Xuan University.
  • Students must bring their student ID to enter the examination room.
  • Students should arrive 15 minutes before the exam to complete the entry procedures.
  • The list does not include students who are prohibited from taking the exam and those who have not paid tuition fees;
  • Dress appropriately and according to the regulations when entering the examination room.