01.03-BM/TS/PXU

Lần ban hành/sửa đổi: 1/1


BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

TỔ HỢP ĐIỂM ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (Thí sinh chỉ chọn 1 trong 4 tổ hợp)

Tổ hợp điểm xét tuyển Điểm trung bình
HKI hoặc cả năm lớp 12
Điểm trung bình
cả năm lớp 11
Điểm thi THPT

TỔ HỢP ĐIỂM ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (Thí sinh chỉ chọn 1 trong 4 tổ hợp)

Tổ hợp điểm xét tuyển Điểm trung bình
HKI hoặc cả năm lớp 12
Điểm trung bình
cả năm lớp 11
Điểm thi THPT

TỔ HỢP ĐIỂM ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (Thí sinh chỉ chọn 1 trong 4 tổ hợp)

Tổ hợp điểm xét tuyển Điểm trung bình
HKI hoặc cả năm lớp 12
Điểm trung bình
cả năm lớp 11
Điểm thi THPT

TỔ HỢP ĐIỂM ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (Thí sinh chỉ chọn 1 trong 4 tổ hợp)

Tổ hợp điểm xét tuyển Điểm trung bình
HKI hoặc cả năm lớp 12
Điểm trung bình
cả năm lớp 11
Điểm thi THPT

TỔ HỢP ĐIỂM ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (Thí sinh chỉ chọn 1 trong 4 tổ hợp)

Tổ hợp điểm xét tuyển Điểm trung bình
HKI hoặc cả năm lớp 12
Điểm trung bình
cả năm lớp 11
Điểm thi THPT

TỔ HỢP ĐIỂM ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (Thí sinh chỉ chọn 1 trong 4 tổ hợp)

Tổ hợp điểm xét tuyển Điểm trung bình
HKI hoặc cả năm lớp 12
Điểm trung bình
cả năm lớp 11
Điểm thi THPT

TỔ HỢP ĐIỂM ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (Thí sinh chỉ chọn 1 trong 5 tổ hợp)

Tổ hợp điểm xét tuyển Điểm trung bình
HKI hoặc cả năm lớp 12
Điểm trung bình
cả năm lớp 11
Điểm thi THPT

TỔ HỢP ĐIỂM ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (Thí sinh chỉ chọn 1 trong 4 tổ hợp)

Tổ hợp điểm xét tuyển Điểm trung bình
HKI hoặc cả năm lớp 12
Điểm trung bình
cả năm lớp 11
Điểm thi THPT

TỔ HỢP ĐIỂM ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (Thí sinh chỉ chọn 1 trong 4 tổ hợp)

Tổ hợp điểm xét tuyển Điểm trung bình
HKI hoặc cả năm lớp 12
Điểm trung bình
cả năm lớp 11
Điểm thi THPT
Lưu ý! Vui lòng nhập đầy đủ thông tin trên (dấu * là bắt buộc nhập).