PXU – Lộ trình đào tạo (hệ Đại học Chính quy)
GD Mô Tả Thời gian GHI CHÚ
0 Học kỳ quân đội – GD–ANQP 34 tuần
1 Nhập môn nghề nghiệp và cơ sở chuyên ngành 16 tuần
2 Tri thức cơ sở và kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn 48 tuần Có đủ kỹ năng để làm việc
3 Hoàn thiện và định hướng chuyên sâu 48 tuần
4 Học trong môi trường doanh nghiệp (OJT) 16 tuần
5 Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp 16 tuần
Tổng thời gian đào tạo 3 năm 9 học kỳ,3 học kỳ/năm

Đào tạo chính quy

Cử nhân
Công nghệ Thông tin

Cử nhân Quản trị
Kinh doanh – Marketing

Cử nhân
Kế toán – Tài chính

Cử nhân
Việt Nam học – Du lịch

Cử nhân
Ngôn ngữ Trung Quốc

Cử nhân
Ngôn ngữ Anh

Cử nhân Quản trị
Dịch vụ Lữ hành

Cử nhân Kinh tế
Quốc tế – Tiếng Nhật

Đào tạo ngắn hạn

Lập trình viên

Hướng dẫn viên du lịch

Digital Marketing 4.0