PXU – Lộ trình đào tạo (hệ Đại học Chính quy)
GD Mô Tả Thời gian GHI CHÚ
0 Học kỳ quân đội – GD–ANQP 34 tuần
1 Nhập môn nghề nghiệp và cơ sở chuyên ngành 16 tuần
2 Tri thức cơ sở và kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn 48 tuần Có đủ kỹ năng để làm việc
3 Hoàn thiện và định hướng chuyên sâu 48 tuần
4 Học trong môi trường doanh nghiệp (OJT) 16 tuần
5 Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp 16 tuần
Tổng thời gian đào tạo 3 năm 9 học kỳ,3 học kỳ/năm

Đào tạo chính quy

Cử nhân
Công nghệ Thông tin

Cử nhân Quản trị
Kinh doanh – Marketing

Cử nhân
Kế toán – Tài chính

Cử nhân
Việt Nam học – Du lịch

Cử nhân
Ngôn ngữ Trung Quốc

Cử nhân
Ngôn ngữ Anh

Cử nhân Quản trị
Dịch vụ Lữ hành

Đào tạo ngắn hạn

Lập trình viên

Hướng dẫn viên du lịch

Digital Marketing 4.0