I.Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho tất cả sinh viên trường Đại học Phú Xuân.

II. Phần mềm học trực tuyến

Học và thi trực tuyến: Tại đây.

III. Quy định thi trực tuyến

Quy định thi trực tuyến: Tại đây.