Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Phú Xuân công khai chất lượng giáo dục các nội dung như sau:

– Báo cáo 3 công khai năm học 2020 – 2021:

+ Công khai cam kết chất lượng đào tạo

+ Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

+ Công khai thông tin cơ sở vật chất

+ Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

+ Công khai tài chính

– Báo cáo 3 công khai năm học 2019 – 2020:

+ Công khai cam kết chất lượng đào tạo

+ Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

+ Công khai thông tin cơ sở vật chất

+ Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

+ Công khai tài chính

– Báo cáo 3 công khai năm học 2018 – 2019:

+ Công khai cam kết chất lượng đào tạo

+ Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

+ Công khai thông tin cơ sở vật chất

+ Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

+ Công khai tài chính

– Tổng hợp kết quả điều tra việc làm sinh viên:

+ Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp năm 2020

+ Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp năm 2019

+ Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp năm 2018