Bài báo thứ 5 trong năm 2020 của Trung tâm nghiên cứu và thực hành giáo dục

TS. Phạm Hùng Hiệp (PXU.Hue) đã có bài báo đăng trên Tạp chí Sustainability IF 2.5 và đây là bài báo thứ 5 của RPE từ đầu năm 2020 đến nay. Trong năm nay, mục tiêu của nhóm RPE là có từ 9-12 bài/chương sách ISI/Scopus được chấp nhận (tăng từ 50-100% so với năm ngoái).