Căn cứ thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kê khai lý lịch khoa học.

Để có cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ mở mã ngành đào tạo, hồ sơ phân công giảng dạy, chiến lược đào tạo giảng viên và thực hiện Quyết định 171/2013/QĐ-DPX ngày 15/5/2013 của Hiệu trưởng về tính giờ chuẩn NCKH của giảng viên;
Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường thông báo đến toàn thể giảng viên và giảng viên kiêm nhiệm kê khai lý lịch khoa học của từng cá nhân.
Đề nghị các đơn vị triển khai cho giảng viên và giảng viên kiêm nhiệm trong đơn vị mình; trợ lý khoa học của Khoa, Bộ môn tập hợp gửi về Hội đồng Khoa học và Đào tạo (Thường trực Hội đồng: TS. Bùi Quang Tuyến, ĐT 0913417143, Email: buiquangtuyenpx@gmail.com) 01 bản trực tiếp và 01 bản email.
Thời hạn cuối: ngày 10/2/2015.
(Có mẫu lý lịch khoa học đính kèm)./.


Nội dung thông báo (Bao gồm 01 trang): Vui lòng Bấm tại đây để xem đầy đủ.


Mẫu khai lý lịch giảng viên (Bao gồm 02 trang): Vui lòng Bấm tại đây để xem và tải về.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *