khó khăn của sinh viên
Quyết định về việc đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lê đại học và từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy
Quyết định về việc xác định giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông