Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng TTKT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần học kỳ FALL – Lần 2 – Đợt 1 năm học 2022-2023 dành cho sinh viên Khóa K19 và K18.

  1. The specific examination schedule is as follows: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n0w5TG72ewMoQZwJ8JpbI9W8nDAmznce/edit?usp=sharing&ouid=106558291419088764133&rtpof=true&sd=true
  2. List of students assigned to examination rooms: https://drive.google.com/drive/folders/1OhTGPz_w93BClGUAJVsp0aLZimT-7saN?usp=sharing

Note:

  • Địa điểm tổ chức thi 176 Trần Phú, Trường Đại học Phú Xuân;
    •  Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
    •  Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
    •  Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.