Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng TTKT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Lần 2 – Đợt 1 Học kỳ SPRING – Năm học 2022-2023.

1. Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E5tzw5klq5S9bmDIY_ue1zRP3u7tsWVx/edit?usp=share_link&ouid=106558291419088764133&rtpof=true&sd=true

2. List of students assigned to examination rooms:
https://drive.google.com/drive/folders/1GM0TnphEmj-MWPu-B53egrQDKIzm-OHW?usp=share_link

Note:
• Địa điểm tổ chức thi 176 Trần Phú, Trường Đại học Phú Xuân;
• Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
• Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
• Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.