Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng TTKT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần học kỳ FALL – Lần 1 – Đợt 1 năm học 2022-2023 dành cho sinh viên Khóa K19 và K18.

1: Kế hoạch tổ chức thi cụ thể như sau:
https://drive.google.com/drive/folders/1icXaLE7clayU9iQSNPAjCT-w8wAFU88O?usp=sharing
2: Danh sách sinh viên vào phòng thi:
https://drive.google.com/drive/folders/1bcZSrDDkfnt6mFsq_i8Op94BgmSbmUYe?usp=sharing

Note:
•  Địa điểm tổ chức thi 176 Trần Phú, Trường Đại học Phú Xuân;
•  Sinh viên đi thi mang theo thẻ sinh viên để vào phòng thi;
•  Sinh viên đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi;
•  Danh sách trên chưa bao gồm SV bị cấm thi và SV chưa nộp học phí;
•  Trang phục vào phòng thi lịch sự, theo đúng quy định.