Tiếp theo bài báo trên tạp chí quốc tế đã đăng từ ngày 14 tháng 05 năm 2020 là bài báo thứ hai đăng trên tạp chí quốc tế với tựa đề Dataset of Vietnamese teachers’ perspectives and perceived support during the COVID-19 pandemic” chỉ chưa đến 30 ngày đã có hai bài báo liên tiếp đăng trên tạp chí quốc tế. Và đây là bài báo thứ 7 đăng trên tạp chí quốc tế từ đầu năm 2020 đến nay của Trung tâm nghiên cứu và thực hành giáo dục trường đại học Phú Xuân.

Thông tin bài báo: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235234092030682X